Allomeera Oy:n tietosuojaseloste

Laadittu: 19.8.2021 

1. Rekisterinpitäjä 

Allomeera Oy 
Runkotie 19
60100 Seinäjoki 

Puhelinvaihde: +358 400 547 888
Y-tunnus: 0984410-3

2. Rekisteriasiat – yhteystiedot 

Sähköposti: myynti@allomeera.fi

3. Rekisterin nimi 

Allomeera Oy:n asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Allomeera Oy käsittelee ja käyttää henkilötietoja asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen ja tuotteiden toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, markkinointia, markkinoinnin kohdistamista, asiakasyhteydenottoja, analysointia, etämyyntiä sekä lain vaatimusten noudattamista varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Allomeera Oy:n palvelujen seuranta- ja kehittämistarkoituksiin sekä mielipide-, asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimuksiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Henkilön perustietoja ovat:

  • Henkilön etu- ja sukunimi, kieli, tarvittavat yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
  • Markkinointiluvat ja -kiellot 
  • Henkilötunnus henkilötietolain sallimissa tilanteissa
  • Yrityksen nimi, Y-tunnus ja yhteyshenkilö

Ajoneuvoon liittyviä tietoja ovat:

  • Auton tai trailerin merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot 
  • Autolla ajetut kilometrit ja muut tarvittavat auton käyttöön liittyvät tiedot 
  • Kuljetuskaluston osto- ja myyntitapahtumat sekä huolto- ja muut toimenpiteet

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten:

  • Erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot, kuten tuote-, osto-, hinta-, rahoitus-, tarjous-, koeajo-, sopimus-, toimitus-, takuu-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot 
  • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien asiakkaan itse tuottama sisältö ja tämän lähettämät viestit (esimerkiksi chat-historia, www-lomakkeet, sähköpostit, tekstiviestit). 
  • Tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet ja muut mahdolliset asiakkaan itsensä antamat tiedot 

Myös asiakastyytyväisyyskyselyjen tiedot sekä palautelomakkeiden tiedot tallennetaan asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Rekisterin tietolähteet 

Tietoja saadaan asiakkailta itseltään ja ylläpidetään normaalin asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyviin Allomeera Oy:n liiketoiminnan eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvaan käytön ja asioinnin yhteyksissä. 

Tietoja voidaan myös päivittää ja täydentää tarvittaessa osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten Liikenne- ja viestintävirastosta (Traficom) ja väestörekistereistä. Tietoja saadaan myös Allomeera Oy:n verkkopalveluiden (eli esimerkiksi evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolisille tahoille muutoin kuin asiakkaan auton maahantuojalle takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. 

Tietoja luovutetaan rahoitusyhtiöille, vakuutusyhtiöille ja Traficom:lle Allomeera Oy:n tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten asiakkaan ja Allomeera Oy:n välisen sopimuksen toteuttamiseksi sekä Allomeera Oy:n suoramarkkinointitarkoituksiin valikoiduille yhteistyökumppaneille. 

Rekisterinpitäjä voi satunnaisesti suorittaa ulkopuolisilla tahoilla tietoihin perustuvia tutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä sekä päivittää asiakastietoja viranomaisrekisteritiedoilla. Asiakkaan tiedot poistetaan ulkoisen toimijan rekisteristä tutkimuksien, kyselyiden tai päivityksien jälkeen. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta osaa maahantuojien järjestelmistä, jotka sijaitsevat Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolella. Euroopan Komission riittävyyspäätöstä ei ole, mutta asianomaiset suojaukset ovat olemassa, jotka tässä tapauksessa ovat vastaavat kuin EU:n vakiosopimusehdot (EU SCC). Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisten tahojen markkinointikäyttöön. 

8. Tietojen poistaminen 

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain vaatimusten ja luottosuhteen voimassaoloajan mukaisesti. Tuona aikana henkilötietoja ei voida poistaa kokonaan. Allomeera Oy:llä on oikeus säilyttää myymäänsä tuotteeseen liittyvät asiakastiedot, mutta asiakkaalla on mahdollisuus pyytää tietojen salaamista henkilösuojaan ja työtehtävien arkaluontoisuuteen liittyvissä erityistapauksissa. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko, laitteisto ja tietokannat, joilla rekisteri sijaitsee, on teknisesti suojattu palomuurilla. Palvelimia ja tietokantoja ja varmuuskopioita säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa, jonne on pääsy vain valituilla henkilöillä. Asiakastietojärjestelmään on oikeudet Allomeera Oy:n henkilökunnalla siltä osin kuin ne liittyvät työtehtäviin. Asiakastietojärjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on saatu, tai sen ajan kuin säilyttäminen on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Palvelun käytön lopettamisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia tai profilointia. 

Kirjanpidosta säädetyt lait myös velvoittavat pitämään kirjaa liiketoiminnasta sekä säilyttämään kirjanpitomateriaalia laissa määritellyn ajan. 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista lain sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Allomeera Oy, Runkotie 19, 60100 SEINÄJOKI. 

11. Kielto-oikeus 

Asiakkaalla on myös oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakaspalveluviestintää, esimerkiksi viestintää auton huoltoon tai korjaukseen liittyen, eikä viestintää, joka liittyy auton tai trailerin turvallisuuteen tai niiden turvalliseen käyttämiseen. Markkinointikieltoa koskevat pyynnöt voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen myynti@allomeera.fi tai ottamalla yhteyttä Allomeera Oy:n toimipisteeseen. 

12. Evästeet 

Tietokoneen www-selaimet käyttävät yleensä niin kutsuttuja evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt www-sivuillemme, mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut ja milloin, mitä selainversiota käyttäjä käyttää ja mikä on hänen päätelaitteensa käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän tietokoneen IP-osoite, eli mistä internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Www-sivuston evästeiden avulla palvelun kävijämääriä ja käyttäytymistä voidaan seurata Allomeera Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Näin pystymme analysoimaan ja kehittämään sivustoa käyttäjäystävällisemmäksi ja asiakkaita paremmin palvelevaksi. 

Lisäksi Allomeera Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää kohdennetun mainonnan tuottamiseksi anonyymeille selainryhmille evästeitä, joilla saadaan tietoa kävijöiden käyttäytymisestä sivustoilla. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. 

Käyttäjillä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia niin, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Käyttäjä hyväksyy tuolloin myös sen, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston ja sen palveluiden toiminnallisuuteen.

× Voimmeko olla avuksi? Available from 08:00 to 21:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday